Tổng hợp các gói năm viettel

Sắp xếp:
Gói cước Đăng ký

MIMAX450

(
450.000 ₫
)

DATA: 30 GB

Hạn dùng: 6 Tháng

Chi tiết

TOMD30

(
30.000 ₫
)

DATA: 1 GB

Hạn dùng: Không Giới Hạn

Chi tiết

3F90

(
270.000 ₫
)

Free Nội mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 3 Tháng

Chi tiết

6F90

(
540.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12F90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Chi tiết

6PS90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng: <10p + 6GB

Hạn Dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12XL50

(
600.000 ₫
)

Data: 60GB

Hạn Dùng: 12 Tháng

Chi tiết

12V90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p/Tháng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 tháng

Chi tiết

ST12H

(
1.080.000 ₫
)

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Chi tiết

3V90C

(
270.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Chi tiết

6V90C

(
540.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12V90C

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

Chi tiết

3UMAX50

(
150.000 ₫
)

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 3 Tháng

Chi tiết

6UMAX50

(
300.000 ₫
)

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12UMAX50

(
600.000 ₫
)

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 12 Tháng

Chi tiết

6V200C

(
1.200.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12V200C

(
2.400.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Chi tiết

6KIDMAX30

(
180.000 ₫
)

Nội mạng: 30 Phút + 1GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 7 Tháng

Chi tiết

12KIDMAX30

(
360.000 ₫
)

Nội mạng: 30 Phút + 1GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 14 Tháng

Chi tiết

6KIDMAX50

(
300.000 ₫
)

Nội mạng: 50 Phút + 15p NM + 1.5GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 7 Tháng

Chi tiết

12KIDMAX50

(
600.000 ₫
)

Nội mạng: 50 Phút + 15p NM + 1.5GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 14 Tháng

Chi tiết

6KIDMAX70

(
420.000 ₫
)

Nội mạng: 70 Phút + 30p NM + 2GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 7 Tháng

Chi tiết

12KIDMAX70

(
840.000 ₫
)

Nội mạng: 70 Phút + 30p NM + 2GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 14 Tháng

Chi tiết

3UMAX50N

(
150.000 ₫
)

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 3 Tháng

Chi tiết

6UMAX50N

(
300.000 ₫
)

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12UMAX50N

(
600.000 ₫
)

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 12 Tháng

Chi tiết

90N

(
900.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 3 Tháng

Chi tiết

180N

(
1.800.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Chi tiết

360N

(
3.600.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Chi tiết

6ST60N

(
360.000 ₫
)

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12ST60N

(
720.000 ₫
)

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

Chi tiết

12ST90N

(
1.080.000 ₫
)

Data: 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

Chi tiết

6ST90N

(
540.000 ₫
)

Data: 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

Chi tiết

6FB30

(
180.000 ₫
)

DATA: Miễn Phí Data Truy Cập Facebook

Hạn dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12FB30

(
360.000 ₫
)

DATA: Miễn Phí Data Truy Cập Facebook

Hạn dùng: 360 Ngày

Chi tiết

6SD90

(
540.000 ₫
)

DATA: 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12SD90

(
1.080.000 ₫
)

DATA: 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

Chi tiết

6SD120

(
720.000 ₫
)

DATA: 2GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12SD120

(
1.440.000 ₫
)

DATA: 2GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

Chi tiết

6SD150

(
900.000 ₫
)

DATA: 3GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12SD150

(
1.800.000 ₫
)

DATA: 3GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

Chi tiết

12SD70

(
840.000 ₫
)

DATA: 1GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

Chi tiết

6SD70

(
420.000 ₫
)

DATA: 1GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

Chi tiết

SD70

(
70.000 ₫
)

DATA: 1GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

6V90B

(
540.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12V90B

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

Chi tiết

12V120B

(
1.440.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

Chi tiết

6V120B

(
720.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

Chi tiết

6V150B

(
900.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 80P + 2GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12V150B

(
1.800.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 80P + 2GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

Chi tiết

12V200B

(
2.400.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <20P + Ngoại Mạng 100P + 3GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

Chi tiết

6V200B

(
1.200.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <20P + Ngoại Mạng 100P + 3GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12MXH120

(
1.440.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

Chi tiết

6MXH120

(
720.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12MXH150

(
1.800.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

Chi tiết

6MXH150

(
900.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

Chi tiết

6MXH100

(
600.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày + MP Tiktok, Youtube, Facebook, Messenger

Hạn dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12MXH100

(
1.200.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày + MP Tiktok, Youtube, Facebook, Messenger

Hạn dùng: 360 Ngày

Chi tiết

6TV90C

(
540.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 30Phút + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12TV90C

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 30Phút + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 360 Ngày

Chi tiết

12TV120C

(
1.440.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 50Phút + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 360 Ngày

Chi tiết

6TV120C

(
720.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 50Phút + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 180 Ngày

Chi tiết

6V160B

(
960.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 4GB/Ngày

Hạn dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12V160B

(
1.920.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 4GB/Ngày

Hạn dùng: 360 Ngày

Chi tiết

12V180B

(
2.160.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 6GB/Ngày

Hạn dùng: 360 Ngày

Chi tiết

6V180B

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 6GB/Ngày

Hạn dùng: 180 Ngày

Chi tiết

6TV75K

(
450.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày + Free data TV360

Hạn Dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12TV75K

(
900.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày + Free data TV360

Hạn Dùng: 360 Ngày

Chi tiết

12TV125K

(
1.500.000 ₫
)

Data: 2GB/Ngày + Free data TV360

Hạn Dùng: 360 Ngày

Chi tiết

6TV125K

(
750.000 ₫
)

Data: 2GB/Ngày + Free data TV360

Hạn Dùng: 180 Ngày

Chi tiết

6TV95K

(
570.000 ₫
)

Data: 1.5GB/Ngày + Free data TV360

Hạn Dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12TV95K

(
1.140.000 ₫
)

Data: 1.5GB/Ngày + Free data TV360

Hạn Dùng: 360 Ngày

Chi tiết

6SD135

(
810.000 ₫
)

Data: 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12SD135

(
1.620.000 ₫
)

Data: 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

Chi tiết
Gói ngày Gói tháng Gói năm