Tổng hợp các gói tháng viettel

Sắp xếp:
Gói cước Đăng ký

MIMAX200

(
200.000 ₫
)

DATA: 15 GB

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

MIMAX125

(
125.000 ₫
)

DATA: 8 GB

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

MIMAX90

(
90.000 ₫
)

DATA: 5 GB

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

MIMAX70

(
70.000 ₫
)

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

MIMAXSV

(
50.000 ₫
)

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ECOD50

(
50.000 ₫
)

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ST150

(
150.000 ₫
)

DATA: 28GB + NM <20p

Hạn dùng: 28 Ngày

Chi tiết

KM250V

(
250.000 ₫
)

Nội mạng: 1500 phút + 400 TN nội mạng

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM300V

(
300.000 ₫
)

DATA: 1800P NM Và 450sms

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

F140

(
120.000 ₫
)

Free NM: < 10p + Ngoại Mạng: 60p + 8GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V380

(
380.000 ₫
)

480 phút gọi trong nước + 6GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V120

(
120.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ST90

(
90.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

HI90

(
90.000 ₫
)

100P Nội Mạng + 30P NM +3GB + 30sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

F90

(
90.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10p + 15P NM + 5GB + 250sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V90

(
90.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 50P NM +2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

B150K

(
150.000 ₫
)

Nội mạng 500p + 500SMS + 1,5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

B100K

(
100.000 ₫
)

Nội mạng 500p + 600MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

T80K

(
80.000 ₫
)

Nội mạng 500p + 500sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

T70K

(
70.000 ₫
)

Nội mạng 500p + 150sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

F70

(
70.000 ₫
)

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 20p + 3GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

T50K

(
50.000 ₫
)

Nội mạng: 200p + 100sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

F120

(
120.000 ₫
)

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 40p + 7GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V200K

(
200.000 ₫
)

Nội Mạng 1000p + 3.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V150K

(
150.000 ₫
)

Nội Mạng 500p + 2.5GB

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

KM150V

(
150.000 ₫
)

Nội Mạng 850p + 350sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM120V

(
120.000 ₫
)

650P nội mạng + 250sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM119

(
119.000 ₫
)

750P nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V90K

(
90.000 ₫
)

300P nội mạng + 1GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM69

(
69.000 ₫
)

350P nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

XL50

(
50.000 ₫
)

Data: 5GB

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

TOMD10

(
10.000 ₫
)

Data: 200 MB

Hạn Dùng: Không Giới Hạn

Chi tiết

MP30

(
30.000 ₫
)

300P nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ST70

(
70.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ST120K

(
120.000 ₫
)

Data: 2GB/Ngày + 25GB LifeBox

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

B155

(
155.000 ₫
)

400 phút Nội Mạng + 1.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

B120D

(
120.000 ₫
)

300 phút Nội Mạng + 2GB + 50sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM150S

(
150.000 ₫
)

350 phút Nội Mạng + 3GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM200S

(
200.000 ₫
)

500 phút Nội Mạng + 5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM250S

(
250.000 ₫
)

600 phút Nội Mạng + 6GB + 100sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM300S

(
300.000 ₫
)

650 phút Nội Mạng + 8GB + 150sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

MIMAX25

(
25.000 ₫
)

Data: 2GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

MIMAXVAS

(
100.000 ₫
)

Free MobiTV, Myclip, 5Dmax, Nhạc Keeng, Sieuhai, Đọc báo Netnews + 600MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

MIMAXSVVAS

(
80.000 ₫
)

Free MobiTV, Mycip, 5Dmax, Nhạc Keeng, Đọc báo Netnews, Sieuhai + 2GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

MIMAX15VAS

(
100.000 ₫
)

Free MobiTV, Myclip, 5Dmax, Nhạc Keeng, Sieuhai, Đọc báo Netnews + 1.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

TD30

(
30.000 ₫
)

Data: 10GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

T400

(
400.000 ₫
)

Free NM <60 phút + 100p Ngoại mạng + 15GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

MP50

(
50.000 ₫
)

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút/cuộc

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

DK50

(
50.000 ₫
)

500 Phút Nội Mạng

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

KM99

(
99.000 ₫
)

500 Phút Nội Mạng

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

S30

(
30.000 ₫
)

1500 SMS Nội Mạng

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

T100

(
100.000 ₫
)

Nội mạng: 500 Phút + Ngoại mạng: 50 Phút

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

V50

(
50.000 ₫
)

Gọi nội mạng: 170 Phút

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V35

(
35.000 ₫
)

Gọi nội mạng: 100 Phút

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

F190

(
190.000 ₫
)

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 100p + 9GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

C30K

(
30.000 ₫
)

Nội mạng: 70 phút + 700MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

TN30

(
30.000 ₫
)

50 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

TN50

(
50.000 ₫
)

100 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

TN75

(
75.000 ₫
)

150 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

TN100

(
100.000 ₫
)

200 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

TN150

(
150.000 ₫
)

300 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

TN200

(
200.000 ₫
)

400 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V70

(
70.000 ₫
)

250 Phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

V79

(
79.000 ₫
)

Nội mạng: 1500 phút + 30 Phút NM + 30 tin nhắn

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

MP70

(
70.000 ₫
)

Free Nội mạng dưới 20 phút

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

KM29

(
29.000 ₫
)

Nội mạng: 100 Phút

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

KM49

(
49.000 ₫
)

Nội mạng: 200 Phút

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

KM30N

(
30.000 ₫
)

Nội mạng: 80 Phút + 20 phút ngoại mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

KM30S

(
30.000 ₫
)

Nội mạng: 100 Phút

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

KM50N

(
50.000 ₫
)

Nội mạng: 160 Phút + 40 Phút ngoại mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

C2400

(
200.000 ₫
)

Free Nội mạng: <30p + 150p Ngoại mạng + 8GB + 150SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

C3600

(
300.000 ₫
)

Free Nội mạng: <60p + 250p Ngoại mạng + 10GB + 250SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

C6000

(
500.000 ₫
)

Free Nội mạng: <60p + 500p Ngoại mạng + 30GB + 400SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

MP90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20 Phút

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

C70K

(
70.000 ₫
)

Nội mạng: 150 phút + 1.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V70X

(
70.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10p + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V120X

(
120.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V150X

(
150.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 1.5GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM200V

(
200.000 ₫
)

Ưu Đãi: 1200P NM + 350 TN nội mạng

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

PT25

(
25.000 ₫
)

Data: 3GB

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

HS50

(
50.000 ₫
)

200 phút Nội mạng + 200SMS NM + 2GB

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

CM100

(
100.000 ₫
)

Data: 10GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

CPS90

(
90.000 ₫
)

Free nội mạng <10p + 6GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

FT50T

(
55.000 ₫
)

350 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

GT45S

(
50.000 ₫
)

500 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM100S

(
100.000 ₫
)

500 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM50S

(
50.000 ₫
)

200 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM70S

(
70.000 ₫
)

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

N100

(
100.000 ₫
)

800 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

N50

(
50.000 ₫
)

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

DK30

(
30.000 ₫
)

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

B120

(
120.000 ₫
)

Nội mạng 300p + 1GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

B140

(
140.000 ₫
)

Nội mạng 355p + 1.3GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

B190

(
190.000 ₫
)

Nội mạng 515p + 2GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

B250

(
250.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p +  200p NM + 10GB + 200SMS 

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

B285

(
285.000 ₫
)

Nội mạng 850 Phút + 4GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

B355

(
355.000 ₫
)

Nội mạng 1200 Phút + 5.2GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

DT100

(
110.000 ₫
)

Nội mạng 1000 Phút + 750MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

DT50

(
55.000 ₫
)

Nội mạng 323 Phút + 323MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM350S

(
350.000 ₫
)

Nội mạng 800 Phút + 9GB + 200SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

VT38

(
38.000 ₫
)

Nội mạng 83 Phút + 830MB + 83 SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

B40K

(
40.000 ₫
)

Nội mạng 300 Phút + 1GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

B50K

(
50.000 ₫
)

Nội mạng 300 Phút + 2GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

C120K

(
120.000 ₫
)

Nội mạng 250 Phút + 4GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

C200K

(
200.000 ₫
)

Nội mạng 500 Phút + 6.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V99

(
99.000 ₫
)

Nội mạng 1500 Phút + 30P NM + 60SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ST70Z

(
70.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ST90SV

(
70.000 ₫
)

Data: 2GB/Ngày + Free Data truy cập Tiktok

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ST1SV

(
120.000 ₫
)

Data: 3GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày(TBTT)/Tháng(TTTS)

Chi tiết

ST1H

(
90.000 ₫
)

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày(TBTT)/Tháng(TTTS)

Chi tiết

DC50

(
50.000 ₫
)

Data: 450MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

DC70

(
70.000 ₫
)

Data: 600MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

DT38

(
38.000 ₫
)

380.000 Tài khoản khuyến mại nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

DT45

(
45.000 ₫
)

450.000 Tài khoản khuyến mại nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V90Z

(
90.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 20P NM + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

T200

(
200.000 ₫
)

Free Nội Mạng <30p + 150P NM + 150SMS + 8GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

T500

(
500.000 ₫
)

Free Nội Mạng <60p + 500p NM + 350SMS + 30GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

PQ70

(
70.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10p + 4GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V200X

(
200.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 200p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ST70K

(
70.000 ₫
)

Data: 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ST90K

(
90.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ST150K

(
150.000 ₫
)

Data: 3GB/Ngày + 25GB LifeBox

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V200C

(
200.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

MP30X

(
30.000 ₫
)

Free Nội mạng < 10 phút tối đa 500p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

MP50X

(
50.000 ₫
)

Free Nội mạng < 10 phút tối đa 500p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

MP70X

(
70.000 ₫
)

Free Nội mạng < 20 phút tối đa 1000p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

MP90X

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng < 20 phút tối đa 1000p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

MP120X

(
120.000 ₫
)

Free Nội mạng < 20 phút tối đa 1000p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

V90C

(
90.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

E10

(
10.000 ₫
)

DATA: 500 MB

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

UMAX50N

(
50.000 ₫
)

DATA: 5 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V120Z

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KIDMAX30

(
30.000 ₫
)

Nội mạng: 30 Phút + 1GB

Hạn Dùng: 1 tháng

Chi tiết

KIDMAX50

(
50.000 ₫
)

Nội mạng: 50 Phút + 15p NM + 1.5GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 1 Tháng

Chi tiết

KIDMAX70

(
70.000 ₫
)

Nội mạng: 70 Phút + 30p NM + 2GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 1 Tháng

Chi tiết

V20S

(
20.000 ₫
)

Gọi nội mạng: 200 Phút

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V300S

(
300.000 ₫
)

350 phút gọi liên mạng + 6GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

UMAX50

(
50.000 ₫
)

DATA: 5 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

30N

(
300.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

S10

(
10.000 ₫
)

Nội mạng: 500 tin nhắn nội mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

S20

(
20.000 ₫
)

Nội mạng: 1000 tin nhắn nội mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

ST60N

(
60.000 ₫
)

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

3ST60N

(
180.000 ₫
)

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Chi tiết

3ST90N

(
270.000 ₫
)

Data: 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Chi tiết

ST90N

(
90.000 ₫
)

Data: 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

YT30

(
30.000 ₫
)

DATA: Miễn Phí Data Truy Cập Youtube

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

FB30

(
30.000 ₫
)

DATA: Miễn Phí Data Truy Cập Facebook

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

3FB30

(
90.000 ₫
)

DATA: Miễn Phí Data Truy Cập Facebook

Hạn dùng: 90 Ngày

Chi tiết

SD120

(
120.000 ₫
)

DATA: 2GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

SD150

(
150.000 ₫
)

DATA: 3GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V90B

(
90.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V120B

(
120.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V150B

(
150.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 80P + 2GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V200B

(
200.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <20P + Ngoại Mạng 100P + 3GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

MXH120

(
120.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

MXH150

(
150.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

MXH100

(
100.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày + MP Tiktok, Youtube, Facebook, Messenger

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

3MXH100

(
300.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày + MP Tiktok, Youtube, Facebook, Messenger

Hạn dùng: 90 Ngày

Chi tiết

TV90C

(
90.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 30Phút + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

3TV90C

(
270.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 30Phút + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 90 Ngày

Chi tiết

3TV120C

(
360.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 50Phút + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 90 Ngày

Chi tiết

TV120C

(
120.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 50Phút + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V160B

(
160.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 4GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

3V160B

(
480.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 4GB/Ngày

Hạn dùng: 90 Ngày

Chi tiết

3V180B

(
540.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 6GB/Ngày

Hạn dùng: 90 Ngày

Chi tiết

V180B

(
180.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 6GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

TV75K

(
75.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày + Free data TV360

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

3TV75K

(
225.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày + Free data TV360

Hạn Dùng: 90 Ngày

Chi tiết

3TV125K

(
375.000 ₫
)

Data: 2GB/Ngày + Free data TV360

Hạn Dùng: 90 Ngày

Chi tiết

TV125K

(
125.000 ₫
)

Data: 2GB/Ngày + Free data TV360

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

TV95K

(
95.000 ₫
)

Data: 1.5GB/Ngày + Free data TV360

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

3TV95K

(
285.000 ₫
)

Data: 1.5GB/Ngày + Free data TV360

Hạn Dùng: 90 Ngày

Chi tiết

SD90

(
90.000 ₫
)

Data: 1.5GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

3SD90

(
270.000 ₫
)

Data: 1.5GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Chi tiết

3SD120

(
360.000 ₫
)

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Chi tiết

SD135

(
135.000 ₫
)

Data: 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

3SD135

(
405.000 ₫
)

Data: 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Chi tiết

T30

(
30.000 ₫
)

DATA: Miễn Phí Data Truy Cập Tiktok

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

MP50S

(
50.000 ₫
)

Free Nội mạng < 20 phút + 20 Phút Ngoại Mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

MP70S

(
70.000 ₫
)

Free Nội mạng < 20 phút + 30 Phút Ngoại Mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

MP90S

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng < 20 phút + 40 Phút Ngoại Mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

TRE60

(
60.000 ₫
)

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

TRE90

(
90.000 ₫
)

Data: 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết
Gói ngày Gói tháng Gói năm